LAVUK STU

Lavuk STU er en 3-årig Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med et handicap. Her er du velkommen som den du er – uanset forudsætninger. Det er DIN uddannelse og derfor tilrettelægger vi din undervisning ud fra dine interesser.

Vores læringsmiljø er baseret på idræt og friluftsliv – fordi fysisk aktivitet gør en forskel, uanset om du dyrker eSport, gerne vil lære engelsk eller godt kan lide at arbejde kreativt.

Vi har et særligt fællesskab på Lavuk STU. Der er plads til alle, og alle er vigtige for fællesskabet. Efter skole tilbyder vi et unikt ungdomsmiljø med mulighed for klub, hygge og fester.

Kontakt os nærmere for en samtale om optagelse eller afklaring af yderligere spørgsmål på skolen@lavuk.dk

Følg os på Facebook

FAGBESKRIVELSER:

IDRÆT OG BEVÆGELSE

Faget skal udvikle elevernes motoriske og sociale færdigheder, og undervisningen tilrettelægges, så de afprøver, udfordrer, udvikler, opøver og eksperimenterer i alsidige idrætslige aktiviteter. Undervisningen skal skabe en forståelse hos eleverne af kroppen og dens muligheder i mange forskellige sammenhænge. Undervisningen skal endvidere styrke den enkelte elevs kropsbevidsthed, styrke, udholdenhed, kondition, koordination og rytmisk sans.

Yderligere vil undervisningen have fokus på hygiejne, der kan ruste eleverne til at indgå i voksenlivet.

VAND-OG FRILUFTAKTIVITETER

Formålet med faget Vand- og Friluftsaktiviter er at give eleverne mulighed for at opleve glæden ved og lysten til at opholde sig i naturen. Gennem praktiske erfaringer og oplevelser opnår eleverne viden om og opøver færdigheder i at tage aktivt stilling til natur og friluftsliv i deres egen hverdag. Undervisningen giver desuden eleverne mulighed for at fokusere$ på forskellige opgaver i naturen, hvor de oplever naturen på egen krop og bliver udfordret til at overvinde grænser.

Faget skal gennem forskellige gennem vand- og friluftaktiviteteraktiviteter, give eleverne positive oplevelser og ved og på vandet, hvor den enkelte elev udfordrer sig selv og oplever, at de kan mere end de umiddelbart tror. Derved styrkes deres selvværd og selvtillid, hvilket vil gavne dem på de fleste andre områder i deres tilværelse.

MAD OG SUNDHED

I Mad og sundhed arbejder vi med både sansninger, indtryk, oplevelser og erfaringer. I mad og sundhed eksperimenterer, meddeler, kommunikerer, samarbejder og bearbejder eleverne dette i praksis. Aktiviteten/faget har således alle muligheder for at styrke elevernes læring, selvstændighed, erkendelse og sociale kompetencer. 

Hver dag er flere elever på ”Kokkeskole”, hvor de laver dagens frokostmenu, der serveres for resten af skolen. På ”kokkeskolen” får eleverne forskellige kompetencegivende opgaver som de skal kunne bruge i deres kommende voksenliv. 

Undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger vedrørende madlavning, husholdning, forbrug I relation til kultur, sundhed og livskvalitet. 

BOGFAG

I Bogfag har vi altid differentieret undervisning. Der arbejdes på forskellige niveauer, som er tilpasset den enkelte elev og justeret i forhold til de mål, der fremgår af den enkelte elevs uddannelsesplan. 

Der vil være forløb og projekter som alle elever deltager i. Forløb som kun enkelte elever deltager i og forløb som bare én enkelt elev følger. 

Der arbejdes både med vedligeholdelse af opnåede færdigheder og med at tilegne sig nye praktiske og faglige færdigheder. 

Undervisningen tilrettelægges ud fra hvad eleverne har brug for i deres hverdag, så de opnår forståelse for hverdagslivet og bliver i stand til at håndtere voksenlivet så selvstændigt som muligt. 

Eleverne bliver tilbudt forløb i basisfaget Bogfag et antal gange, alt efter behov, som en del af deres STU-forløb.

PRAKTISK FAG

Faget er med til at styrke elevernes selvstændighed, selvtillid og handlekompetence. 

Gennem forskellige praktiske og realistiske hverdagssituationer er målet at ruste eleverne til en mere selvstændig tilværelse. Gennem undervisningsforløb styrkes håndværksmæssige færdigheder, og eleverne lærer at anvende og håndtere de værktøjer og redskaber, der knytter sig til opgaven.

Arbejdet kan både være færdighedsfremmende og en del af en given opgave f.eks. opbygning af højbede.

KUNST OG KREATIVITET

Når man udtrykker sig kunstnerisk og kreativt, bearbejdes de tanker, begivenheder og følelser, der fylder inden i. Kunst og kreativitet styrker eleverne i kunne udtrykke stemninger og følelser, der ellers kan være svære at sætte ord på. 

Kreativitet handler ikke kun om at få nye ideer, men kreativitet er også at kunne bruge sin viden på nye måder. Kreativitet er at være nærværende og åben og fleksibel. Faget styrker den enkelte elevs kompetencer i forhold til at tage egne initiativer og se muligheder. Det gør det lettere at løse nye opgaver, både kendte og ukendte, og møde nye udfordringer.

OM OS

Lavuk STU har eksisteret siden 2011. Vi er p.t. 13 elever og 5 undervisere, som har forskellige uddannelser som bl.a. lærere, grafiskdesigner, multimediedesigner – og med masser af kurser og erfaring indenfor friluftsliv.

Skolen ligger i skønne lokaler på Østerbro – med gruppelokaler, mulighed for afskærmning, massage, sansemotorisk træningsrum, multisal med klatrevæg og storkøkken, hvor eleverne laver mad.
Vi kan tilbyde f.eks. ridning, eSport og sejlads, hvis det ligger indenfor den unges interessefelt.

MÅLGRUPPE

Vi har særlig erfaring med unge med

  • svære generelle indlæringsvanskeligheder
  • gennemgribende udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder
  • Bevægelseshæmning med betydelige fysiske handicaps og behov for 1:1 støtte
  • Komorbiditet i sammenhæng med ovenstående – ADHD, autisme, syndromer
  • Kommunikative vanskeligheder – andet sprog, intet sprog eller udtalevanskeligheder

PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK

På Lavuk STU arbejder vi med empowerment og på at skabe betydende relationer i et unikt fællesskab. Som generel forandringsmetode anvender vi Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP). Vi lægger særlig vægt på, at alle kan deltage ligeværdigt i vores aktiviteter Det betyder, at vi anvender diagnosespecifikke metoder, faciliteter og udstyr, der er målrettet til at mindske eller fjerne barrierer for deltagelse, f.eks. for unge indenfor autismespektret eller unge med fysiske handicap.

 Didaktikken er bygget op om dannelse af sociale læringsfællesskaber og æstetiske læreprocesser i en form, der tilgodeser alle elever, uanset kognitivt, socialt eller fysisk funktionsniveau. Undervisningen er tilrettelagt med høj grad af struktur og forudsigelighed i trygge rammer. Ca. 85% af vores aktiviteter er værkstedsforlagt. 

Vi arbejder i små grupper eller 1:1, alt efter elevernes behov.

BROBYGNING

Lavuk STU samarbejder med en lang række praktiksteder med henblik på brobygning til anden beskæftigelse efter STU. Som en del af Lavuk-organisationen (5 selvejende tilbud) tilbyder vi ekstraordinært gode muligheder for opbygning af socialt netværk i voksenlivet.

PRAKTISK INFO

Vi går i skole hver dag fra 8.30-13.00.
Skolen har lukket alle helligdage, og vi holder desuden lukket i uge 7, dagene op til påske, sommerferie i uge27-32 og i uge 42. (Se årshjul)